Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met het kantoor, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing :

  1. Advocatenkantoor FLANDERIUS oefent de praktijk van advocaat uit.
  2. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat terzake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van haar leden is gedekt.
  3. Het kantoor is gerechtigd om bij de uitvoering van haar opdracht derden in te schakelen, voor zover de dienstverlening dit vereist. Voor eventuele tekortkomingen van derden is het kantoor niet aansprakelijk.
  4. De aan het kantoor verschuldigde onkosten en erelonen dienen binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum te worden betaald. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest genereren ten belope van 10 % per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag der algehele betaling. Elke begonnen maand zal als de volledige maand aangerekend worden. Daarnaast zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.
  5. Door niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande facturen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar (dit zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsfaciliteiten).
  6. Bij gebrek aan tijdige betaling van de vorderingsstaat, zal het kantoor niet meer verplicht zijn om verdere diensten te leveren en is zij gerechtigd om haar prestaties op te schorten of de overeenkomst met de cliënt te ontbinden, onverminderd haar overige rechten.
  7. Enkel het Vredegerecht van het kanton Zelzate dan wel de rechtbanken van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van een geschil met betrekking tot de onkosten en erelonen.
  8. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op een geschil met betrekking tot de onkosten en erelonen.
  9. De cliënt heeft de mogelijkheid om zijn origineel dossier op te halen, na afspraak, op kantoor. De niet-afgehaalde dossiers worden na 5 jaar automatisch en zonder verdere verwittiging vernietigd.
  10. Overeenkomstig artikel 2276 bis van het Burgerlijk Wetboek is het kantoor 5 jaar na beëindiging van haar taak ontlast van haar beroepsaansprakelijkheid en is zij niet meer verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.